Vår historia

Den vackra Bruksgatan om sommarenBrukets gamla klocka påminner om tidens gångÖverallt finns det spår efter brukstidenSöderfors kyrka vid änden av Bruksgatan

Den vackra Bruksgatan om sommaren

Brukets gamla klocka påminner om tidens gång

Överallt finns det spår efter brukstiden

Söderfors kyrka vid änden av Bruksgatan


 

Söderfors bruks historia
 

Söderfors bruk anlades 1676 av Claes Depken, för att då enbart producera ankare åt flottan. Claes Depken blev sedermera adlad Ankarström, som var en framgångsrik man inom järnhanteringen i Gästrikland och norra Uppland. 1750 blev Claes Grill ensam ägare av bruket och en lysande epok inleddes. Grill omvandlade bruket och miljön blev nu strikt och välordnad. Herrgårdens huvudbyggnad hade uppförts 1690 men byggdes nu om och försågs med kvadratiska flyglar. Huset är uppfört i timmer klätt med panel som nu återfått sin gula färg. I matsalen och salongen finns takmålningar från omkring år 1700. Söderfors bruk blev den 20 december 1985 förklarat det då hittills största sammanhängande byggnadsminnet i landet.


 

 

 

Årtal och viktiga händelser i söderfors historia

År 1676 erhöll Claes Depken, ägare till Älvkarleö bruk, tillstånd av Karl XI att anlägga ett ankarbruk vid södra forsen. För sina insatser blev Depken adlad Ankarström.

Mellan 1676 och 1680 uppfördes masugn och ankarsmedjor intill forsen och bostadsbebyggelse på Jörtsön.

Under 1680-talet övertog släkten Lejoncrona bruket, men fram till 1748 skiftade ägarna ofta och bruket var även utarrenderat mellan 1724-1748. Detta år inköptes det av direktören för Ostindiska kompaniet, Claes Grill. En storhetstid började.

Bruket blev åter lönsamt. I drygt 200 år tillverkades här skeppsankare till den svenska örlogsflottan, men också stångjärns– och manufaktursmide förekom.

Bruksrörelsen innehades av släkten Grill fram till 1907, och då som bolag från 1872. 

År 1907 övertogs bruket av Stora Kopparbergs Bergslags AB, och idag heter det Erasteel Kloster AB med fransk ägare.

1985 förklarades bruket som landskyddat byggnadsminne och blev därmed Sveriges största byggnadsminnesmärke.

 

 

Grillska huset

Claes grills son Adolf Ulrik hade stort intresse av naturvetenskap och började samla på djur. 1796 uppfördes ett särskilt naturaliekabinett som kom att inehålla 116 däggdjur, 600 fåglar och 39 fiskar. År 1808 skedde ytterligare en utbyggnad efter ritningar av Gustaf af Sillèn. Vid 1820-talets slut överlämnades samlingarna till Kungliga Vetenskapsakademin och kom därmed att utgöra grunden till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

 

Ankarsmedjan

Av brukets två ankarsmedjor, finns i dag endast skalet av den mindre smedjan kvar.

Fram till början av 1800-talet hade Söderfors ensamrätt på tillverkning av ankare, men år 1811 upphävde Kungl. Maj:t monopolställningen. Man fortsatte dock i viss mån att smida ankare fram till 1883. I november 1992 återinvigdes smedjan efter en renovering och här finns nu möjlighet att visa och informera om Söderfors förr och nu.

Produktionen av ankare avvecklades 1875 och ersattes av stål och stålmanufaktur. Ännu idag kvarstår den produktionen, nu i form av snabbstål.